Privacy Policy

PRIVACY ERKLÄRUNG AB FEDERN GMBH

 

AB Federn GmbH, gevestigd Am Spiek 6, 26899 Rhede (Emsland), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

AB Federn GmbH, Am Spiek 6, 26899 Rhede (Emsland) T: +49 (0) 4964 6 05 90
Herr A.J. Bakker is de Functionaris Gegevensbescherming van AB Federn GmbH en is te bereiken via info@abfedern.de 

Persoonsgegevens die wij verwerken

AB Federn GmbH verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

▪ Voor- en achternaam
▪ Geslacht
▪ Adresgegevens
▪ Telefoonnummer
▪ E-mailadres
▪ Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@abfedern.de, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bakker Springs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

▪ Verzenden van onze nieuwsbrief en/of overige informatieve e-mailberichten
▪ U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te  kunnen voeren.
▪ U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
▪ Om goederen en diensten bij u af te leveren
▪ AB Federn verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

AB Federn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AB Federn) tussen zit. AB Federn gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
▪ Google analytics
▪ Google Adwords
▪ Traceparts analytics
▪ Social Media
▪ Liantech

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AB Federn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Daarnaast hanteren wij de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie / Tijd* / Reden
- Voor- en achternaam / 5 jaar / Om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.
- Geslacht / 5 jaar / Om u op de hoogte te houdenvan de laatste ontwikkelingen.
- Adresgegevens / 5 jaar / Om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.
- Telefoonnummer / 5 jaar / Om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.
- E-mailadres / 5 jaar / Om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en
telefonisch / 5 jaar / Om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.
- Locatiegegevens / 2 jaar / Om onze website te optimaliseren voor uw gebruik.
- Gegevens over uw activiteiten op onze website / 2 jaar / Om onze website te optimaliseren voor uw gebruik.
- Internetbrowser en apparaat type / 2 jaar / Om onze website te optimaliseren voor uw gebruik.

* Dit tijdvak is te allen tijde door u te veranderen door een mail te sturen naar info@abfedern.de. U dient hier duidelijk aan te geven voor welk tijdsbestek u toestemming
geeft om uw gegevens te bewaren, of om u geheel te verwijderen uit ons systeem.

Delen van persoonsgegevens met derden
AB Federn GmbH verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AB Federn gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. AB Federn gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AB Federn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u ter beschikking hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@abfedern.de.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar gegarandeerd binnen vier weken, op uw verzoek.
AB Federn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AB Federn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@abfedern.de.

 

Englisch

 

 PRIVACY POLICY AB FEDERN GmbH

*The original version of the privacy policy is written in the Dutch languages. The privacy policy written in other languages are considered as translations of the originals versions.

AB Federn GmbH, established at Am Spiek 6, 26899 Rhede (Emsland), is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details: 

AB Federn GmbH
Am Spiek 6
26899 Rhede (Emsland)
T: +49 49 6460590

Mr. A.J. Bakker is the Data Protection Officer of AB Federn and can be contacted through info@abfedern.de

Personal data that we process 

AB Federn processes your personal data because you are using our services and / or because you are providing them to us. Below is an overview of the personal data we process:

▪ First and last name
▪ Gender
▪ Address details
▪ Phone number
▪ E-mail address
▪ Location data

Special and / or sensitive personal data that we process

Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we cannot check if a visitor is older than 16. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us via info@abfedern.de and we will delete this information.

For what purpose and on the basis of which we process personal data

AB Federn processes your personal data for the following purposes:

▪ Sending our newsletter and / or advertising brochure.
▪ We can call or e-mail you if necessary to carry out our services.
▪ To Inform you about changes of our services and products.
▪ To deliver goods and services to you
▪ AB Federn also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as information that we need for our tax return.

Automated decision-making

AB Federn does not make decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. It concerns decisions that are taken by computer programs or systems, without involving a person (for example an employee of AB Federn).
AB Federn uses the following computer programs or systems:

▪ Google analytics
▪ Google Adwords 
▪ Traceparts analytics 
▪ Social Media 
▪ Liantech

How long do we store personal data 

AB Federn does not store your personal data for longer than is strictly necessary to realize the purposes for which your data is collected. In addition, we use the following retention periods for the following (categories) of personal data: 

Catergory

Time*

Reason

First and last name

5 years

To keep you informed of the latest development

Sex

5 years

To keep you informed of the latest development

Address data

5 years

To keep you informed of the latest development

Phone number

5 years

To keep you informed of the latest development

E-mail address

5 years

To keep you informed of the latest development

Other personal data that you actively provide by, for example, creating a profile on this website, in correspondence and telephone

5 years

To keep you informed of the latest development

Location data

2 years

To optimize our website for your use

Information about your activities on our website

2 years

To optimize our website for your use

Internet browser and device type

2 years

To optimize our website for your use

* This period can be changed at any time by sending an email to info@abfedern.de. You must clearly state for what period of time you give permission to keep your data, or to completely remove you from our system.

Sharing personal data with third parties 

AB Federn only provides to third parties if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. Sharing personal data with third parties
AB Federn provides to third parties only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. 

Cookies or similar techniques that we use

AB Federn uses functional, analytical and tracking cookies. A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. AB Federn uses cookies with a technical functionality. These ensure that the website works properly and that, for example, your preferred settings are remembered. These cookies are also used to make the website work well and to optimize it. In addition, we place cookies that keep track of your browsing habits so that we can offer customized content and advertisements.
On your first visit to our website we have already informed you about these cookies and asked permission for their placement. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser. 

View, modify or delete data 

You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your personal data or you can object to the processing of your personal data by AB Federn and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information which we have in our database to you or to another organization mentioned by you. You can send a request for inspection, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to info@abfedern.de To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, but within four weeks, at your request. AB Federn would also like to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data

AB Federn takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact our customer service or email info@abfedern.de.